Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden door Autoradiatoren Peeters-Van Tongel BVBA, Belcrownlaan 24 te 2100 Antwerpen (Deurne) verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.  Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op [email protected].  Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen of ze vragen over te dragen.  Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel) of [email protected] .  Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.peetersvantongel.be.

Website Disclamer + Privacy (conform GDPR)
 
 
Deze website is eigendom van Autoradiatoren Peeters-Van Tongel BVBA
Contactgegevens :  www.peetersvantongel.be
Adres Maatschappelijke zetel :  Belcrownlaan 24 te 2100 Antwerpen (Deurne)
Telefoon :  +32 3 326 44 48
e-mail :  [email protected]
Ondernemingsnummer :  BTW BE 0 403 805 282
RPR :  Antwerpen - 185.055
 
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.
 
Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Autoradiatoren Peeters-Van Tongel BVBA of rechthoudende derde.
 
Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard.  De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
 
Autoradiatoren Peeters-Van Tongel BVBA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist , nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn.  Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.  Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Autoradiatoren Peeters-Van Tongel BVBA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Autoradiatoren Peeters-Van Tongel BVBA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik va de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
 
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.  Autoradiatoren Peeters-Van Tongel BVBA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse , die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Autoradiatoren Peeters-Van Tongel BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking , van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
 
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen.  Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Autoradiatoren Peeters-Van Tongel BVBA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze website en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
 
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgische recht is van toepassing op deze site.  In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.
 
 
 
Privacybeleid
 
Autoradiatoren Peeters-Van Tongel BVBA verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.  Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kan u terecht bij Suzy Scheers op [email protected].
 
Verwerkingsdoeleinden
Autoradiatoren Peeters-Van Tongel BVBA verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgend van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).
 
Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.[ (a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] en [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om te ondernemen)* van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
[ In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]
 
Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte.
Autoradiatoren Peeters-Van Tongel BVBA garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.
 
Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op het gebied van boekhouding).
 
Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op baiss van artigel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om :
  • Zelf de instelling van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
  • Een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres :  [email protected];
 
Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.
 
Klacht
De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - [email protected]).
 
Het gebruik van “cookies”.
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harte schijf van uw computer geplaatst worden.
Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanner u een website raadpleegt.  Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slecht een machine identificeren.
 
 
Vermelding van de gebruikte cookies en waarvoor :
‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezocht site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren.  Voorbeeld :  instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog :  een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
 
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via helpfunctie).  Hou er wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
 
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruikt van cookies.